Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies
Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies

Smluvní podmínky hostingových služeb WEDOS (do 31.5.2012)


Toto jsou smluvní podmínky platné od 28.10.2010 do 31.5.2012. Nové smluvní podmínky, platné od 1.6.2012 naleznete zde.

Základní ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky hostingových služeb WEDOS (dále jen "Podmínky HS") jsou součástí „Všeobecných smluvních podmínek služeb společnosti WEDOS Internet, a.s.“ (dále jen "VOP").
 2. Použití těchto Podmínek HS má přednost před použitím VOP.
 3. Mezi hostingové služby se řadí webhosting, serverhosting a rackhosting.
 4. Webhosting je poskytnutí prostoru na serverech Provozovatele pro provoz WWW stránek na doméně 2. úrovně, s podporou e-mailových schránek pro doménu a databází.
 5. Serverhosting je pronájem virtuálních a dedikovaných serverů. Virtuálními servery se myslí provoz serveru ve virtualizačním prostředí, kdy je část serveru Provozovatele vyhrazena pro běh serveru Zákazníka. Dedikovanými servery se myslí fyzický server vyhrazený pro zákazníka.
 6. Rackhosting je poskytnutí prostoru v datovém centru (serverovně) Provozovatele pro umístění technologií Zákazníka, jejich připojení do elektrické sítě a do sítě Internet.
 7. Smluvní vztah trvá i poté, co Zákazník přestěhuje své aplikace, WWW stránky a další data k jinému provozovateli a přestane služby Provozovatele využívat. Zákazník musí v takovém případě službu řádně vypovědět a to vyplněním formuláře výpovědi na stránkách zákaznického centra nebo vyplněním kontaktního formuláře.
 8. Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení služby zasílána na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedenou v jeho zákaznickém účtu. Při zapomenutí hesla není možné heslo Zákazníkovi znovu zaslat, protože si je Provozovatel z bezpečnostních důvodů ve svých databázích neeviduje. V takovém případě si musí zákazník nastavit nové heslo na stránkách zákaznického centra nebo zasláním žádosti kontaktním formulářem.

Webhosting

 1. Webhosting zahrnuje provoz WWW stránek pro doménu 2. úrovně na serveru Provozovatele. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na WWW serveru, na který je možné umístit své WWW stránky. Server běží na operačním systému Linux, je možné využít technologii PHP.
 2. Webhosting zahrnuje též provoz e-mailových služeb pro příslušnou doménu. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na e-mailovém serveru, na kterém si může Zákazník vytvářet jednotlivé e-mailové schránky a přistupovat k nim pomocí protokolů POP a IMAP a dále může odesílat e-maily protokolem SMTP. Počet e-mailových schránek není omezen, je však omezen celkový prostor, který je e-maily obsazen.
 3. Webhosting zahrnuje též možnost objednat si jednu nebo více databází. Jejich počet a typ není omezen, je však omezen celkový obsazený prostor.
 4. Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost webhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má zákazník vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty hostingových služeb (virtuální či dedikované servery).
 5. Prostor pro WWW stránky je neomezený. Smí být však využit pouze pro umístění dat, která nejsou v rozporu s kapitolou „Vyloučení z provozu“ všeobecných smluvních podmínek.
 6. V prostoru daného webu smí být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z webu odkaz. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz WWW prezentací. Soubory, jejichž umístění v prostoru webu není dle názoru Provozovatele opodstatněné, je Provozovatel oprávněn smazat.
 7. Provozovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.
 8. Podrobnosti, technické specifikace a konkrétní omezení webhostingových služeb jsou uvedeny na stránkách Provozovatele.
 9. Data webhostingů jsou zálohována 1x týdně. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby provozovány. Jestliže zákazník požaduje obnovu dat ze zálohy v případě, že ztráta dat nebyla způsobena Provozovatelem či poruchou jeho technologie, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
 10. K webhostingu je poskytována zákaznická podpora pouze e-mailovou komunikací či použitím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele, a to v době uvedené na internetových stránkách Poskytovatele v sekci Kontakt. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.
 11. V případě překročení limitu obsazeného prostoru u e-mailových služeb není Zákazníkovi umožněn příjem dalších e-mailových zpráv (zprávy jsou e-mailovým serverem odmítány).
 12. V případě překročení limitu obsazeného prostoru u databází je Zákazník Provozovatelem vyzván k napravení situace. Zákazník je povinen velikost obsazeného prostoru snížit nebo se s Provozovatelem dohodnout na podmínkách navýšení tohoto prostoru. Jestliže Zákazník nadále překračuje povolené limity, je Provozovatel oprávněn službu zablokovat.

Serverhosting

 1. Součástí služby provozu virtuálních a dedikovaných serverů je pouze provoz příslušného virtuálního či fyzického hardware a zajištění konektivity do sítě Internet. V této službě není zahrnut provoz žádného software ani žádných dalších služeb. Software si na server instaluje a konfiguruje Zákazník sám, popř. Provozovatel za úhradu dle aktuálního ceníku.
 2. Provozovatel odpovídá za funkčnost virtuálních a dedikovaných serverů po hardwarové stránce. Při poruše je povinen provést výměnu porouchané hardwarové součásti či výměnu celého zařízení do 4 hodin od lokalizace problému. Formou příplatkové služby dle aktuálního ceníku je možné tuto dobu upravit na kratší. Jestliže Provozovatel do smluvené doby nápravu HW poruchy neprovede, má Zákazník nárok na 1 měsíc provozu služby zdarma.
 3. Lokalizací poruchy se myslí zjištění přesné příčiny problému technikem Provozovatele.
 4. Provozovatel nezodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru (zejména porucha pevného disku).
 5. Provozovatel neodpovídá za funkčnost software na virtuálním či dedikovaném serveru a jeho správnou konfiguraci (s výjimkou software, který přímo zajišťuje virtualizaci hardware virtuálního serveru). O operační systém na serveru a všechny další softwarové součásti a data se stará Zákazník, popř. Provozovatel za úhradu dle aktuálního ceníku.
 6. Provozovatel neprovádí monitoring funkčnosti virtuálního či dedikovaného serveru (s výjimkou samotného virtualizačního prostředí). Zákazník je povinen si případný monitoring funkčnosti, stavu a dostupnosti zajistit sám. Stejně tak je na něm zjištění případné poruchy hardware a jejího nahlášení Provozovateli.
 7. Provozovatel provádí týdenní zálohování virtuálních serverů, ale pouze pro potřebu obnovy v případě technické závady či poruchy ze strany Provozovatele. Tyto zálohy neslouží pro obnovu dat na vyžádání Zákazníka. Zákazník je povinen zálohy softwaru a dat provádět sám svými prostředky. Zálohování dedikovaných serverů Provozovatel neprovádí.
 8. Zákazníkovi je ke každému virtuálnímu či dedikovanému serveru přidělena 1 pevná veřejná IP adresa, případně další za příplatek dle aktuálního ceníku, kterou může na serveru využívat. Zákazníkovi je zakázáno využívat jiné IP adresy, které mu nebyly přiděleny Poskytovatelem, či se jinak pokoušet narušovat nebo přetěžovat síťovou komunikaci či samotnou síť Provozovatele.
 9. V případě neuhrazení poplatků za provoz služby je Provozovatel oprávněn provoz virtuálního či dedikovaného serveru pozastavit. Pokud není úhrada služby provedena ani po další výzvě Provozovatele, je Provozovatel oprávněn server zrušit. Při zrušení služby (serveru) dojde také k nenávratnému smazání veškerých souborů, software a dat na serveru umístěných. Provozovatel nezodpovídá za jejich ztrátu či za škody způsobené jejich ztrátou.
 10. Virtuální servery jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost serverhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má Zákazník vyšší požadavky, doporučuje se přejít na dedikované servery.
 11. Do diskového prostoru virtuálního či dedikovaného serveru se započítává též prostor, který zabere samotný operační systém a další software nainstalovaný na serveru.
 12. V rámci služeb virtuálních a dedikovaných serverů nabízí Provozovatel pronájem licencí vybraných produktů společnosti Microsoft. Provozovatel ani společnost Microsoft nenabízí k těmto produktům technickou podporu. Software ani licence k jeho využívání není v majetku Provozovatele ani Zákazníka. Zrušením služby zaniká Zákazníkovi právo licenci využívat. Zákazník je povinen řídit se licenčními podmínkami příslušného produktu společnosti Microsoft. Je zejména zakázáno tyto produkty dále pronajímat, poskytovat na splátky, zapůjčovat nebo přímo nebo nepřímo poskytovat nebo rozšiřovat jakékoliv třetí straně ani této třetí straně umožnit přístup a /nebo užívat funkčnost softwarových produktů, pořizovat kopie (s výjimkou nutné zálohy). Případné záložní kopie je Zákazník povinen po zrušení služby zničit.
   

Rackhosting

Podmínky budou k dispozici v okamžiku spuštění nabídky této služby.

Vyúčtování a platby

 1. Provoz hostingových služeb se hradí formou předplatného podle aktuálního ceníku, který je zveřejněn na stránkách Provozovatele.
 2. Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na první předplatné období. Teprve po uhrazení této zálohové faktury zřídí Provozovatel Zákazníkovi objednanou službu.
 3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi zálohovou fakturu (výzvu k platbě) na další období 20 dní před vypršením předplaceného období. Splatnost těchto zálohových faktur je 20 dní.

Změny varianty služby

 1. Zákazník může prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele zažádat o přechod na jinou variantu této služby, rozšíření datového prostoru či zřízení nebo zrušení jiné příplatkové služby. V této žádosti se musí Zákazník prokázat svými přihlašovacími údaji k zákaznickému účtu WEDOS. Zákazník v žádosti uvede, ke kterému dni žádá provést změnu.
 2. Jestliže se jedná o přechod na vyšší variantu služby či zřízení příplatkové služby, vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. V následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.
 3. Jestliže se jedná o přechod na nižší variantu služby či o zrušení příplatkové služby, Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až na zálohové faktuře na další předplatné období.
 4. Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 1. Provozovatel garantuje dostupnost a funkčnost hostingových služeb. Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 5 minut v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 1% za každou další započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však částka odpovídající měsíčnímu (v případě měsíčního předplatného) nebo ročnímu (v případě ročního předplatného) poplatku za provoz služby. Tato sleva je poskytnuta v prvním měsíci následujícího předplatného období, které ještě nebylo Zákazníkem uhrazeno, popř. poskytnutím odpovídajícího počtu dní zdarma. Do doby nedostupnosti, za kterou náleží Zákazníkovi kompenzace dle druhé věty tohoto odstavce, se nezapočítává doba nedostupnosti systému během plánovaných odstávek.
 2. V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Zákazník povinen závadu písemně (e-mailem) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 3. Na kompenzaci nemá Zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Provozovatelem, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem (e-mailem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.
 2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Datacentrum WEDOS

Na stránkách našeho datacentra naleznete odpověď na otázku, jak jsme si mohli dovolit tak nízké ceny. Jsou zde podrobné informace o stavbě, vybavení a provozu našeho datacentra. Naše Datacentrum WEDOS patří mezi největší a nejmodernější datacentra v ČR.

Datacentrum.WEDOS.com

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora a technický dohled: NONSTOP

E-mail: kontaktní formulář
Chat: vstup do chatu
Nápověda: kb.wedos.com
Diskuze: diskuzní fórum

Zavřít Zákaznická podpora Chatujte s námi kliknutím zde.